Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Szkolenie dla dziennego opiekuna 160h

130 godz. teorii i 30 godz. praktyk zawodowych

Cena: 890zł

Poszukujesz platformy edukacyjnej, która umożliwi Ci zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych? W naszej ofercie dostępne jest szkolenie na opiekuna dziennego w formie online, dzięki czemu możesz je wykonać w każdej wolnej chwili bez konieczności wychodzenia ze swojego domu. Kurs trwający 160 h nie tylko zawiera w sobie teorię, ale również praktyki zawodowe, dzięki którym będzie można należycie sprawować opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. Nauka zakończona jest testem i krótką pracą pisemną, których pozytywny wynik gwarantuje nam pozyskanie nowych uprawnień zawodowych. (Kod zawodu: 531108)

 

Jakie są wymagania?

osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, (…)”

nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Program szkolenia

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka - 10 h
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3 - 5 h
 • mechanizmy rozwoju dziecka- 5 h
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka – 5 h
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa) – 20 h
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka – 5 h
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się – 20 h
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne – 20 h
 • wprowadzanie dziecka w kulturę, - 5 h
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka – 15 h
 • odpowiedzialność prawna opiekuna – 5 h
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy) – 10 h
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 h

Zapisz się na ten kurs

Cookie Consent with Real Cookie Banner