Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Uzupełniające szkolenie dla dziennego opiekuna 40h

40 godzin teorii

Cena: 250zł

Chcesz szybko i rzetelnie zwiększyć swoją wiedzę, dzięki czemu zyskasz nowe kompetencje do pracy? Oferujemy kurs uzupełniający na opiekuna dziennego w formie online, dzięki któremu w łatwy sposób będzie można przyswoić kompletną wiedzę – a to wszystko z przestrzeni domu lub biura. Szkolenie zakończone jest testem i krótką pracą pisemną, których pozytywny wynik umożliwi Ci otrzymanie wspomnianych uprawnień do opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Kurs trwa 40 h i jest podzielony na kilka sekcji, w których można wyróżnić m.in. udzielanie pierwszej pomocy. (Kod zawodu: 531108)

Jakie są wymagania?

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.): „Dziennym opiekunem może być osoba, która:

daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, (…)”

nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Program Szkolenia

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka - 10 h
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3 - 5 h
 • mechanizmy rozwoju dziecka- 5 h
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka – 5 h
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa) – 20 h
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka – 5 h
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się – 20 h
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne – 20 h
 • wprowadzanie dziecka w kulturę, - 5 h
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka – 15 h
 • odpowiedzialność prawna opiekuna – 5 h
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy) – 10 h
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 h

Jak się zapisać?

Przejdź do zapisów klikając w poniższy przycisk

Cookie Consent with Real Cookie Banner